1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z formularza zapytaniowego dostępnego na stronie internetowej https://drewogrod.pl.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DREWOGRÓD MARCIN FATYGA z siedzibą przy ul. Willowa 7, Jaskrów (dalej jako „Administrator”). Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi przepisami prawa polskiego.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza zapytaniowego są przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów oferowanych przez Administratora,
 • realizacji procesów biznesowych związanych z odpowiedzią na zapytanie użytkownika,
 • archiwizacji danych dla celów prawnych i ewentualnej obrony przed roszczeniami.

4. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Imię,
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom. Administrator przechowuje i przetwarza dane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności i nie przekazuje ich żadnym trzecim stronom, chyba że wymaga tego prawo.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż wymaga tego okres przechowywania danych określony przepisami prawa.

8. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach i aktualizacjach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację treści Polityki dostępnej na stronie internetowej.

9. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora pod adres e-mail: biuro@drewogrod.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.